More

  Σε δημοπράτηση η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο

  Σε δημοπράτηση βγήκε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά project της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και μάλιστα είναι από τα πλέον αναμενόμενα. Πρόκειται για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης ή αλλιώς την “μικρή διασύνδεση” και αφορά τη Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150 kV XLPE Ε. Ρ. δύο κυκλωμάτων, για τη διασύνδεση της Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Το κόστος του έργου είναι 384,53εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 310,10εκατ.ευρώ) και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. Ο διαγωνισμός πρόκειται να διεξαχθεί στις 21 Μαϊου 2018 και οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 25 Μαϊου 2018. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 22 μήνες και αν οι εργασίες ξεκινήσουν στις αρχές του 2019, τότε η διασύνδεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

  Το καλώδιο θα ξεκινά από την Νεάπολη Βοιών και θα καταλήγει στα Νωπήγεια Χανίων. Το αντικείμενο του τμήματος Β περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια, εγκατάσταση, καθώς και δεκαετή (10 έτη) εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και ισόχρονη δεκαετή (10 έτη) τεχνική υποστήριξη για όλα τα εγκατεστημένα καλώδια ενός πλήρους συστήματος DTS (Distributed Temperature Sensing) και DCR (Dynamic Cable Rating). Το τελικό μήκος των υποβρυχίων καλωδίων θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας βυθού και την επιλογή της τελικής όδευσης.

  Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής στη μεγαλόνησο είναι ιδιαίτερα υψηλό εφόσον οι τοπικοί σταθμοί χρησιμοποιούν πετρέλαιο και μαζούτ, καύσιμα τα οποία επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της χώρας με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ το χρόνο. Οι, κρητικής προέλευσης, ετήσιες επιβαρύνσεις ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) που μετακυλίουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα προσεγγίζουν το κόστος υλοποίησης της «μικρής» διασύνδεσης (περί τα 330 εκατ. ευρώ), καθιστώντας την μια εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση. Σε δεύτερη φάση, ο ΑΔΜΗΕ, όπως προβλέπεται και στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, θα πραγματοποιήσει και τη «μεγάλη» διασύνδεση του νησιού με την Αττική, το κόστος της οποίας θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.

  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Πρώτο τμήμα του έργου, συνολικού προϋπολογισμού (€141.000.000,00) εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.: Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, μεταξύ του λάκκου συνδέσμων μετάβασης Πελοποννήσου (Νεάπολη Βοιών) και Κρήτης (Νωπήγεια Χανίων), συμπεριλαμβανομένων των λάκκων. Αποτελείται από ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιo ΕΡ 150kV τύπου μόνωσης XLPE, ενδεικτικού υλικού αγωγού Cu, ενδεικτικής διατομής 3 x 630mm2, καθαρής ισχύος 200 MVA με ενσωματωμένο καλώδιο 48 οπτικών ινών. Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Πελοπόννησο και Κρήτη είναι 135 χιλιόμετρα περίπου.

  Στο αντικείμενο του τμήματος Α περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
  Επί της Πελοποννήσου. Σύνδεσμοι για τη σύνδεση υποβρυχίων – υπογείων καλωδίων: Τρία (3) τεμάχια.
  Επί της Κρήτης. Σύνδεσμοι για τη σύνδεση υποβρυχίων – υπογείων καλωδίων: Τρία (3) τεμάχια.
  Θαλάσσιο τμήμα Πελοπόννησος – Κρήτη.
  Μήκος τριπολικών υποβρυχίων καλωδίων ΕΡ 150kV με ενσωματωμένο καλώδιο 48 οπτικών ινών: 1 x 135000 m.
  Άκαμπτοι σύνδεσμοι επισκευής (θαλάσσιοι) για την σύνδεση τμημάτων των υποβρυχίων καλωδίων: Δύο (2) τεμάχια.
  Το τελικό μήκος των υποβρυχίων καλωδίων θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας βυθού και την επιλογή της τελικής όδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 του Τεύχους «Τεχνική περιγραφή έργου», της διακήρυξης.
  1.1.2 Υπό-ομάδα Α2
  Υπόγεια διασύνδεση τερματικό αντιστάθμισης Πελοποννήσου (Σκλαβούνα) – Λάκκος συνδέσμων μετάβασης Πελοποννήσου (Νεάπολη Βοιών).
  Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, μεταξύ του τερματικού αντιστάθμισης Πελοποννήσου (Σκλαβούνα), έως τον λάκκο συνδέσμων μετάβασης Πελοποννήσου (Νεάπολη Βοιών) με έξι (6) μονοπολικά υπόγεια καλώδια τύπου μόνωσης XLPE ΕΡ 150kV, ενδεικτικού υλικού αγωγού Cu, ενδεικτικής διατομής 630mm2 έκαστο, καθαρής ισχύος 200 MVA ανά κύκλωμα (τρία καλώδια) και δύο (2) υπόγεια καλώδια 48 οπτικών ινών με μήκος όδευσης 10 χιλιόμετρα περίπου.
  Για την υπό-ομάδα Α2 απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω:
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV: 6 x 10000 m.
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων 48 οπτικών ινών: 2 x 10000 m.
  Σύνδεσμοι για τη σύνδεση τμημάτων των υπογείων καλωδίων: 66 τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εξωτερικού χώρου για ανάρτηση επί πυλώνα ΤΖ4: Έξι (6) τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου (τύπου connex) για σύνδεση σε πύλη GIS: Δώδεκα (12).
  1.1.3 Υπό-ομάδα Α3
  Υπόγειο τμήμα της εναέριας ΓΜ Μεγαλόπολη – Σπάρτη Ι.
  Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος απλού κυκλώματος και οπτικών ινών για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας ΓΜ Μεγαλόπολη – Σπάρτη Ι, το οποίο διέρχεται μέσα από την Μεγαλόπολη. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται τρία (3) μονοπολικά υπόγεια καλώδια τύπου μόνωσης XLPE ΕΡ 150kV, ενδεικτικού τύπου Al, ενδεικτικής διατομής 800mm2 έκαστο, καθαρής ισχύος 200 MVA και ένα υπόγειο καλώδιο 48 οπτικών ινών με μήκος όδευσης 1,7 χιλιόμετρα περίπου.
  Για την υπό-ομάδα Α3 απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω:
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV: 3 x 1700 m.
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων 48 οπτικών ινών: 1 x 1700 m.
  Σύνδεσμοι για τη σύνδεση τμημάτων των υπογείων καλωδίων: Έξι (6) τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εξωτερικού χώρου για ανάρτηση επί πυλώνα ΤΖ4: Έξι (6) τεμάχια.
  1.1.4 Υπό-ομάδα Α4
  Υπόγειο τμήμα της εναέριας ΓΜ Μολάοι – Τερματικός χώρος αντιστάθμισης Σκλαβούνας:
  Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος διπλού κυκλώματος και οπτικών ινών, στο τμήμα της ΓΜ Μολάοι – Τερματικός χώρος αντιστάθμισης Σκλαβούνας μήκους 4,45 km από τον Υ/Σ Μολάων, έως τον τερματικό πύργο Ν. 12 της Εναέριας ΓΜ Μολάοι – Τερματικός χώρος αντιστάθμισης Σκλαβούνας που υπογειοποιείται. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται έξι (6) μονοπολικά υπόγεια καλώδια τύπου μόνωσης XLPE ΕΡ 150kV, ενδεικτικού υλικού αγωγού Al, ενδεικτικής διατομής 800mm2 έκαστο, καθαρής ισχύος 200 MVA και δύο (2) υπόγεια καλώδια 48 οπτικών ινών.
  Για την υπό-ομάδα Α4 απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω:
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV: 6 x 4450 m.
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων 48 οπτικών ινών: 2 x 4450 m.
  Σύνδεσμοι για τη σύνδεση τμημάτων των υπογείων καλωδίων: 30 τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εξωτερικού χώρου για ανάρτηση επί πυλώνα ΤΖ4: Έξι (6) τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εξωτερικού χώρου για ανάρτηση επί ικριωμάτων: Έξι (6) τεμάχια.

  Δεύτερο τμήμα του έργου, συνολικού προϋπολογισμού (€127.000.000,00) εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, μεταξύ του λάκκου συνδέσμων μετάβασης Πελοποννήσου (Νεάπολη Βοιών) και Κρήτης (Νωπήγεια Χανίων), συμπεριλαμβανομένων των λάκκων. Το αντικείμενο του τμήματος Β διαθέτει όμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με αυτό της υπο-ομάδας Α1 που περιγράφεται στην ενότητα 1.1.1

  Τρίτο τμήμα του έργου, συνολικού προϋπολογισμού (€42.000.000,00) σαράντα δύο εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: Αποτελείται από το πλήρες έργο της μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος καλωδίων ισχύος διπλού κυκλώματος και οπτικών ινών, μεταξύ του λάκκου συνδέσμων μετάβασης Κρήτης (Νωπήγεια Χανίων) και του Υ/Σ GIS Χανιά Ι με έξι (6) μονοπολικά υπόγεια καλώδια τύπου μόνωσης XLPE ΕΡ 150kV, ενδεικτικού υλικού αγωγού Cu, ενδεικτικής διατομής 630mm2 έκαστο, καθαρής ισχύος 200 MVA ανά κύκλωμα [τρία (3) καλώδια] και δύο (2) υπόγεια καλώδια 48 οπτικών ινών με μήκος όδευσης 34 χιλιόμετρα περίπου.
  Για το τμήμα Γ απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω:
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV: 6 x 34000 m.
  Μήκος υπόγειων μονοπολικών καλωδίων 48 οπτικών ινών: 2 x 34000 m.
  Σύνδεσμοι για την σύνδεση τμημάτων των υπογείων καλωδίων: 228 τεμάχια.
  Ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου (τύπου connex) για σύνδεση σε πύλη GIS: 6.

  ypodomes.com

  Δείτε ΕΔΩ περισσότερα από το Kriti360.gr 

  googlenews Kriti360

  Ακολουθήστε το kriti360.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ