More

  Το νέο ασφαλιστικό τιμωρεί αγρότες με 19.000 ευρώ το έτος

  «Τσίπουρο και συµπάθεια» και όχι αλλαγές επί το ηπιότερο για το νέο ασφαλιστικό των αγροτών αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκρυβαν οι συναντήσεις των εκπροσώπων των µπλόκων µε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τον περασµένο Φλεβάρη, αφού η ασφαλιστική µεταρρύθµιση Κατρούγκαλου και καταργεί εν τέλει τον ΟΓΑ και διαµορφώνει – χωρίς εκπτώσεις – εισφορές στο 20% έως το 2022. Κλιµακωτά και οι εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης σε ποσοστό 6,95%, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Αgrenda.

  Μάλιστα, η επιβάρυνση σε σχέση µε αυτά που πλήρωναν µέχρι σήµερα οι αγρότες αγγίζει το 43%, ενώ οι αλλαγές δεν ισχύουν από 1/1/2016 αλλά αναδροµικά από τον Ιούλιο του 2015, καθώς όπως εξηγούν ειδικοί, οι εισφορές των αγροτών καταβάλλονται ανά 6µηνο άρα οι εισφορές του β΄ 6µήνου του 2015 που θα καταβληθούν τώρα θα είναι  σηµαντικά επιβαρυµένες!

  Λίγοι θ’ αντέξουν στην πίεση

  Μέχρι σήµερα, οι αγρότες µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ 7 ασφαλιστικών κλάσεων και οι εισφορές τους υπολογίζονταν στο 7% αλλά πλέον αλλάζουν όλα:

  -από 1/7/2015 έως 31/12/2016 το ποσοστό της εισφοράς αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε ποσοστό 10%

  -από 1/1/2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της  εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήµατος, ως εξής : i) το 2017 σε 14 %, ii) το 2018 σε 16 % iii) το 2019 σε σε 18%, iv) το 2020 σε 19% , v) το 2021 σε 19,5% και vi) το 2022 σε 20%.

  Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ

  Για τις συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 102, µεταβατική διάταξη που προβλέπει ότι για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης των προσώπων (του άρθρου 40) που θα κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2030 ισχύουν τα εξής:

  α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 40 και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

  β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30% αντίστοιχα.

  γ. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και στο εξής λαµβάνουν ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

  Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοπασχολούµενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 40, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.

  Οικογενειακές εκµεταλλεύσεις

  Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδηµα καθενός από αυτούς λαµβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα, εκτός αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα είναι ανώτερο από το γινόµενο των µελών της εκµετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισµού της εισφοράς αναγόµενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση η εισφορά ισούται για όλα τα µέλη της εκµετάλλευσης µε το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήµατος προς τον αριθµό των µελών της. Το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.

  ΕΦΚΑ στη θέση του ΟΓΑ

  Με το άρθρο 54 συστήνεται ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και μετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων. Με το άρθρο 76 ορίζεται η τύχη για προσωπικό των ταμείων αυτών και για τη διάρθρωση υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α. οι αρμοδιότητες των οργανικών τους μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη λειτουργία του λεπτομέρεια.

  Ενεργοί αγρότες και μετά τη λήξη πρώιμης παύσης

  Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµογή σχετικού κοινοτικού µέτρου (Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88) δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους, αναφέρει το νοµοσχέδιο.

  Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και µέχρι συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµενοι σ’ αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. Επίσης, βάσει του νέου νόµου (άρθρο 40) από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος.

  Εφαρμογή αναλογικά με βάση εισοδηματικά κριτήρια

  Στους ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια, εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρο, όπως ισχύει και για:

  Τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από 5 ως 10 δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών.

  Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τουλάχιστον για µία πενταετία όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα Νέων Γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος µέχρι 100kW υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου, αναλογικά εφαρµοζόµενων.

  Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισµένους µισθωτούς από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

  Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία πρώην ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αγροτουρισµού και την αγροβιοτεχνίας και χρηµατοδοτούνται, υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.

  Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες-αγρότισσες που είναι και µέλη Συνεταιρισµών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

  Εποχικοί εργαζόµενοι

  Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή.

  Προθεσµία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών   

  Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων,, όπως ορίζει το άρθρο 43, καταβάλλονται εντός των προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις προθεσµιών και σύµφωνα µε την ισχύουσα για κάθε φορέα διαδικασία µέχρι 31.12.2016.

  Ωστόσο, από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήµατα, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Εάν δεν εξοφληθούν εγκαίρως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούµενες και βαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.

  Ανασφάλιστοι υπερήλικες

  Τέλος, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαµβάνουν ήδη, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, εξακολουθούν να λαµβάνουν την παροχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση διατάξεις του τελευταίου.

  Μηνιαία εισφορά 0,50 ευρώ υπέρ συλλογικών οργάνων

  Θεσπίζεται (άρθρο 105) µηνιαία εισφορά 0,50 ευρώ, η οποία παρακρατείτε από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση Οµοσπονδιών και Σωµατείων Συνταξιούχων. Ωστόσο, όσοι δεν επιθυµούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

  Πηγή: agronews.gr

  Fasoulakis

  Δείτε ΕΔΩ περισσότερα από το Kriti360.gr 

  googlenews Kriti360

  Ακολουθήστε το kriti360.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ